MR

Wie zijn wij

Een goede samenwerking tussen ouders en school is een basisvoorwaarde voor een goede gang van zaken op de school. De medezeggenschapsraad is een instrument om deze samenwerking te bevorderen.

In de medezeggenschapsraad werken ouders en personeelsleden samen op het gebied van de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Het gaat hier vooral om het meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Samen met de directie wordt overlegd over het schoolplan, de begroting, het formatieplan en alle andere onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben.

Bevoegdheden

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan dat een adviserende (adviesrecht) dan wel een meebeslissende (instemmingsrecht) taak heeft.

 • Adviesrecht houdt in dat de directie van de school het standpunt van de raad niet over hoeft te nemen, maar dat er wel serieus op gereageerd moet worden.
 • Instemmingsrecht betekent dat de schooldirectie zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit kan nemen.

Adviesrecht is onder andere van toepassing bij besluiten van de directie van de school betreffende:

 • regeling van de vakanties
 • wijziging van het lesrooster
 • fusie met een andere school

De directie van de school heeft de instemming van de medezeggenschapsraad nodig als het gaat om onderwerpen als:

 • vaststelling of wijziging van het schoolreglement
 • vaststelling of wijziging van de onderwijskundige doelstellingen van de school

Leden

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden en wel in gelijke verhouding.
Op de Wegwijzervormen twee ouders en twee personeelsleden de medezeggenschapsraad.

Namens de ouders:

 • Mark Ekkelboom (tevens GMR-lid vanuit de oudergeleding)
 • René Hazekamp

Namens het personeel:

 • Linda Kwast
 • Simone Paalhaar (voorzitter)

Namens de personeelsgeleding neemt Irma Lenderink plaats in de GMR.

Vergaderdata

In het schooljaar 2022-2023 zal de MR vergaderen op:

 • 21 september 2022
 • 2 november 2022
 • 7 december 2022
 • 18 januari 2023
 • 8 maart 2023
 • 24 mei 2023
 • 5 juli 2023

In het schooljaar 2022-2023 zal de GMR vergaderen op:

 • 26 september 2022
 • 7 november 2022
 • 12 december 2022
 • 30 januari 2023
 • 13 maart 2023
 • 23 maart 2023 (bestuur sluit hier aan)
 • 17 april 2023
 • 5 juni 2023
 • 10 juli 2023

Contact

Vragen en/of opmerkingen kunnen bij de MR worden ingebracht door MR-leden persoonlijk te benaderen of door te mailen.  De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar . Het wordt op prijs gesteld dat u van te voren aangeeft een vergadering bij te willen wonen.

E-mailadres: mr@wegwijzerlosser.nl